Naše Služby

Analýzy potravín vykonávame v súlade s potravinovým kódexom Slovenskej republiky. Analýzy sú uvedené v našom rozsahu akreditácie.
Osvedčenia

Potraviny

Vykonávame analýzy všetkých druhov potravín a požívatín a to:

Bežné potraviny
 • bežné potravinové výrobky
 • potraviny živočíšneho pôvodu (mäsové výrobky) a potraviny neživočíšneho pôvodu (vajcia)
 • polotovary a mrazené polotovary
 • lahôdkové šaláty, majonézy, treska
 • med a produkty od včelárov
 • konzervy, zaváraniny
 • čerstvá zelenina a ovocie
Pekárske výrobky
 • chlieb a pečivo (rožok)
 • slané a sladké pečivo, koláče
 • cukrárenské výrobky – zákusky, torty
 • cestoviny
 • múka – rôzne druhy

Pracovné ovzdušie

Naše akreditované laboratórium vykonáva kontrolu pracovného ovzdušia pre spoločnosti, firmy a výrobné podniky, ktoré zamestnávajú pracovníkov a tým zabezpečujú kontrolu správneho pracovného ovzdušia. Týmto si splnia svoju požiadavku na základe. Túto činnosť vykonávane na základe zákona č. 272/1994 Z.z. a zákona č. 514/2001 Z.z..

Na meranie – kontrolu pracovného ovzdušia naši pracovníci používajú iba certifikované overené zariadenia. Tieto zariadenia sú pravidelne overované Slovenskou legálnou metrológiu.

Po ukončení skúšok vyhotovíme pre zákazníka Záverečnú správu spolu s nameranými hodnotami v pracovnom ovzduší. Táto správa je akceptovaná všetkými príslušnými kontrolnými orgánmi pre pracovné ovzdušie.

Akreditované analýzy v pracovnom ovzduší vykonávame v nasledovnom rozsahu a parametroch:

Akreditované analýzy
 • acetón
 • toluén
 • xylény
 • butylacetát
 • trichlóretylén
 • tertachlóretylén
 • styrén
 • etylacetát

Potreby bežného použitia (PBP)

Predmety, ktoré pri bežnom používaní prichádzajú do priameho alebo nepriameho styku s ľudským telom alebo s požívatinami nazývame Predmety Bežného Používania. Tieto musia byť zdravotne nezávadné a mať také vlastnosti a zloženie, aby pri bežnom spôsobe používania nemohli poškodiť zdravie spotrebiteľov ani byť zdrojom ich nákazy, prípadne znehodnotenia potraviny.
Naše i dovážané predmety bežného používania musia vyhovovať podmienkam ustanoveným v SR.

Naše laboratórium práve preto pre takéto prevádzky (rozrábky, strojové a výrobné linky, pastéry a iné) vykonáva mikrobiologické analýzy PBP kde práve dochádza ku kontaktu s telom a je najpravdepodobnejšia možnosť výskytu, tvorby a rastu týchto nežiadúcich organizmov.

Do priameho styku s požívatinami prichádzajú najmä:

Akreditované analýzy
 • stroje, výrobné linky, prístroje a zariadenia používané pri ich výrobe
 • obaly všetkých druhov – kovové, papierové, zo skla, plastov a ich kombinácie, všetky druhy uzáverov
 • riad, náčinie, nože, sekáče a ďalšie náradie používané pri výrobe potravín

Napíšte nám